Algemene huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Chalet Silven

 1. Algemene bepalingen
  Door betaling van de aanbetaling verklaart de huurder zich akkoord met deze huurvoorwaarden.
  Het Chalet wordt voor de huurperiode ter beschikking gesteld aan de huurder die de boeking heeft gedaan en diens reisgezelschap. Het is de huurder niet toegestaan om het Chalet over te dragen aan een andere huurder, tenzij overeengekomen met de verhuurder.
  Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in het Chalet.
  Afvalscheiding: Oostenrijk is een milieubewust land waar (huis)afvalscheiding een serieuze en geen vrijblijvende zaak is. Bovendien wordt streng gecontroleerd op naleving ervan. Als huurder is het uw eigen verantwoordelijkheid deze regels na te leven. In het Chalet vindt u nadere uitleg over toepassing er van.
 2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden
  1. De huurder wordt geacht het Chalet en inventaris direct na aankomst te controleren op eventuele gebreken en schades en deze direct, doch uiterlijk binnen 12 uur na aankomst, te melden aan de verhuurder.
  2. De huurder is verplicht het Chalet, tuin en overige roerende en onroerende zaken die aan en bij het Chalet behoren normaal en als een goed huisvader te gebruiken en geen overlast te veroorzaken voor de omgeving. Houdt daarom ook toezicht op eventuele in het Chalet aanwezige kinderen.
  3. Eventuele ontstane schades dienen gemeld te worden bij de verhuurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de ontstane schade te verhalen op de huurder. Dit geldt eveneens indien er schade wordt geconstateerd bij de eindschoonmaak na vertrek van de huurder, tenzij de huurder aannemelijk kan maken dat deze niet door hem/zijn gezelschap is toegebracht.
  4. Door de verhuurder is een opstal en inboedelpolis gesloten voor het Chalet en de aanwezige eigen inventaris/inboedel. Deze polissen geven uitsluitend dekking voor diefstal en inbraak indien het Chalet goed en volledig is afgesloten. Dat wil zeggen dat alle ramen en buitendeuren op slot moeten zijn als u het Chalet verlaat, ook voor kortere tijd. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade die voor verhuurder voortvloeit uit het niet navolgen van deze verplichting door huurders. Deze schade kan op huurders worden verhaald.
  5. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:
   • Personen- dan wel zaakschade, dan wel ongevallen, dan wel gevolgschade van welke aard dan ook, geleden door de huurders en/of zijn gezelschap en/of derden;
   • Het onklaar geraken of buitenwerking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water- en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
   • Kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen;
   • Voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, als ook voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het Chalet ten gevolge van vertraging. U dient hiertoe een eigen (reis)verzekering te hebben afgesloten.
  6. Eventuele aansprakelijkheid van verhuurder zal in alle gevallen gelimiteerd zijn tot, en nimmer meer bedragen dan maximaal het bedrag dat door de huurder voor de gehuurde periode werd betaald. U dient in uw eigen belang zelf voor goede verzekeringen te zorgen zoals bijv. een reisverzekering, ziektekostenverzekering en annuleringsverzekering.
  7. De verhuurder verplicht zich om de woning conform de omschrijving ter beschikking te stellen van de huurders en om hun verblijfsgenot zo veel mogelijk te garanderen, behoudens situaties van overmacht en in gevallen zoals onder punt -5- omschreven.
  8. Het Chalet dient bij aanvang van het verblijf door de huurders schoon en netjes te worden aangetroffen. Indien dit niet het geval is, dan moet dit onmiddellijk worden gemeld aan verhuurder, zodat deze het een en ander kan herstellen. Bij het vertrek dient de huurder de woning opgeruimd en netjes achter te laten. De schoonmaak van het Chalet zal door de verhuurder worden uitgevoerd. Bij onvoorzichtig gebruik c.q. niet netjes achterlaten van het Chalet worden eventueel hieruit voortvloeiende extra (schoonmaaktijd) kosten van de borgsom afgetrokken.
  9. In geval van klachten dient de huurder deze gedurende de huurperiode maar uiterlijk 1 week na het verstrijken hiervan, aan te geven bij de verhuurder.
 3. Beschikbaarheid & Boeking
  1. Beschikbaarheid
   De beschikbaarheid zoals op de website is vermeld is indicatief en niet bindend.
  2. Optie/ boeken
   U kunt telefonisch of per e-mail bij ons aangeven voor welke periode u van het Chalet gebruik wilt maken. U krijgt dan bericht of het Chalet voor deze periode beschikbaar is. Op dat moment kunt u de reservering bevestigen of een optie plaatsen. Een optie is alleen mogelijk tot 2 maanden voor aankomst en heeft een geldigheid van maximaal 1 week. Na het verstrijken van deze week, zal de optie automatisch komen te vervallen, tenzij anders is overeengekomen. Aan het plaatsen van een optie zijn geen kosten verbonden.
  3. Definitief boeken
   ​Direct ná de boeking zal een bevestiging verzonden worden, en zal een verzoek tot aanbetaling gedaan worden. Door het voldoen van de aanbetaling accepteert de huurder de Algemene Huurvoorwaarden. Een boeking is definitief nadat de verhuurder de aanbetaling ontvangen heeft.
 4. Betaling
  1. Aanbetaling
   Binnen 10 dagen na boeking (d.w.z. na het verzenden van de Reserveringsbevestiging door verhuurder dat de betreffende boekingsaanvraag is geaccepteerd en dat de betreffende periode is vastgelegd) dient een eerste termijn betaling van 35% van de totale huursom te zijn bijgeschreven op de aangegeven rekening van verhuurder.
  2. Betaling restant huurprijs
   65% van de huurprijs plus de bijkomende kosten en de borg dient uiterlijk 6 weken voor het betrekken van het Chalet te worden voldaan. Bij een boeking korter dan 6 weken vóór ingang van de huurperiode dient de totaal verschuldigde huursom plus de bijkomende kosten en de borg direct, doch uiterlijk binnen 7 dagen op de rekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven.
   Bij in gebreke blijven van de (aan)betaling behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te verbreken en eventueel annuleringskosten in rekening te brengen.
  3. Bevestiging
   Na ontvangst van het restant van de huurprijs worden uiterlijk 2 weken voor de huurperiode de verblijfsdocumenten aan de huurder toegestuurd, voorzien van verdere relevante informatie als adresgegevens, routebeschrijving, sleutelinstructie etc.
 5. Bijkomende kosten
  De prijzen zijn inclusief gebruik van sauna, gebruik wasmachine en droger, gebruik van open haard hout, verwarming, elektra, water en draadloos internet.
  De prijzen zijn exclusief bed- en badlinnen (opgemaakte bedden bij aankomst), toeristenbelasting, eindschoonmaak en borg.
  De bijkomende kosten zijn verplicht. De kosten van bed- en badlinnen, eindschoonmaak en borg dienen samen met de restant huurprijs te worden voldaan (uiterlijk 6 weken voor het betrekken van het Chalet). Na inspectie door eindschoonmaker(s) stort verhuurder de borgsom binnen 10 dagen terug op rekening van de huurder, met inachtneming van punt 2.8.
 6. Maximum aantal bewoners
  Het aantal overeengekomen personen dat in de geboekte periode in het Chalet overnacht mag niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan. Indien dit aantal overschreden wordt, kan de verhuurder deze extra persoon de toegang tot het Chalet ontzeggen.
 7. Huurtermijn
  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, loopt de huurperiode altijd voor één week of een veelvoud daarvan, waarbij de vaste wisseldag een zondag is. De huurtermijn gaat in op de eerste (zon)dag om 16.00 uur en eindigt om 10.00 uur op de laatste (zon)dag, beide data zoals overeengekomen bij de boeking.
 8. Annulering
  1. Annulering door de huurder
   Een annulering moet schriftelijk of per e-mail aan ons worden gemeld. Indien u de boeking onverhoopt wilt annuleren, dient u rekening te houden met annuleringskosten die wij u doorberekenen. Bij annuleringen gelden de volgende voorwaarden:
   • tot 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt 35% van de huurprijs in rekening gebracht.
   • vanaf 59 tot 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt 75% van de huurprijs in rekening gebracht.
   • vanaf 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.

    Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zal een annuleringsbevestiging/nota verzonden worden.
    ​Indien de huurder geen gebruik maakt van het Chalet of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie van de huurprijs plaatsvinden.
  2. Annulering door de verhuurder
   Indien de verhuurder door onvoorziene omstandigheden dan wel door overmacht de huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld worden en zal restitutie van (aan)betalingen plaatsvinden.

Huurvoorwaarden Chalet Silven

Edam, 11 november 2016